Wednesday, September 19, 2007

Как се печели от енергийна ефективност

Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) изкупува кредити за въглеродни емисии от проект за изграждането на водноелектрически централи (ВЕЦ) в България, който ще помогне значително да се намали отделянето на парникови газове. Изкупуването на въглеродни кредити чрез управлявания от ЕБВР Холандски фонд за сътрудничество (Netherlands Emissions Reduction Co-operation Fund) подпомага разнообразяването на енергийните източници в страната и стимулира развитието на проекти за енергийна ефективност.

Продажбата на въглеродни кредити се урежда с Протокола от Киото (1997), международен договор за намаляване на ПГ, който влиза в сила на 15 февруари 2005*. Споразумението засяга шест вида ПГ, включително CO2, основният причинител на парниковия ефект и глобалното затопляне.

Въглеродните кредити се създават, когато проект намали или избегне отделянето на ПГ в сравнение с количеството, което би било отделено без неговото въвеждане. Протоколът от Киото урежда създаването на пазар, на който правителства и частни компании, намалили нивата на отделени ПГ, могат да отстъпят или продадат създадените въглеродни кредити.

Намаляването на отделените ПГ ще бъде оценено от независим източник, за да се потвърди, че обявените за редуцирани емисии наистина са били реализирани. След това българското правителство ще прехвърли тези кредити в сметката на Кралство Холандия. Страната е приела да намали отделените въглеродни емисии с 6% под нивата от 1990, което представлява около 200 милиона тона редуцирани емисии до 2012г.

ЕБВР е най-големият инвеститор в България с вложени повече от 1,3 млрд. евро по проекти в цялата страна. При сътрудничество с многото си партньори банката е насочила към България инвестиции в размер на 5,4 млрд. евро.

*Договорът изисква 36 индустриализирани държави и страни в преход към пазарна икономика да намалят емитирането на парникови газове в атмосферата между 2008 и 2012 година, за да достигнат нива на отделените парникови газове с поне 5% по-ниски от нивата през 1990г.

1 comment:

visioner said...
This comment has been removed by a blog administrator.